बाजार भांडवलानुसार भारतातील १० प्रमुख कंपन्यांची यादी

रिलायन्स इंडस्ट्री

बाजार भांडवल - १५,६३,८८७ करोड
अक्षरी - पंधरा लाख त्रेशष्ठ हजार आठशे सत्याऐंशी करोड

टाटा कन्सल्टंसी सर्व्हिसेस

बाजार भांडवल - १२,६६,०३१ करोड
अक्षरी - बारा लाख सहाषष्ठ हजार एकतीस करोड

एचडीएफसी बँक

बाजार भांडवल - ९,२१,३११ करोड.
अक्षरी - नऊ लाख एकवीस हजार तीनशे अकरा करोड

इंफोसिस

बाजार भांडवल - ६,६०,८७९ करोड
अक्षरी - सहा लाख साथ हजार आठशे एकोणऐंशी करोड

हिंदुस्तान युनिलिव्हर

बाजार भांडवल - ६,२०,९९६
अक्षरी - सहा लाख वीस हजार नऊशे शह्याण्णव करोड

आयसीआयसीआय बँक

बाजार भांडवल - ५,९५,७०७
अक्षरी - पाच लाख पंच्याण्णव हजार सातशे सात

एचडीएफसी बँक

बाजार भांडवल - ४,८९,७८३
अक्षरी - चार लाख एकोणऐंशी हजार सातशे त्र्याऐंशी

एसबीआय बँक

बाजार भांडवल - ४,८६,७०३
अक्षरी - चार लाख सह्याऐंशी हजार सातशे तीन

आयटीसी

बाजार भांडवल - ४,७५,८२९
अक्षरी - चार लाख पंच्याहत्तर हजार आठशे एकोणतीस

भारती एअरटेल

बाजार भांडवल - ४,४७,६५६
अक्षरी - चार लाख सत्तेचाळीस हजार सहाशे छप्पन

अश्विनीकुमार

*रेफरंस : बिझनेस इनसायडर वेबसाईट

 

Previous
Next Post »
0 आपले विचार